ดาวน์โหลด


รายการ Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุข)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

5 กุมภาพันธ์ 2567 3 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองคลัง)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองการเจ้าหน้าที่)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนมกราคม พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

5 กุมภาพันธ์ 2567 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองช่าง)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองคลัง)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองการศึกษาฯ)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองสาธารณสุข)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองเจ้าหน้าที่)

27 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

25 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 กองสาธารณสุข

25 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 กองเจ้าหน้าที่

25 ธันวาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองช่าง)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองสาธารณสุข)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองช่าง)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองคลัง)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองการเจ้าหน้าที่)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รางงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

27 พฤศจิกายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (หน่อยตรวจสอบภายใน)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (สำนักปลัด อบจ.)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองสาธารณสุข)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองช่าง)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองคลัง)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (กองการเจ้าหน้าที่)

24 ตุลาคม 2566 1 ครั้ง
Download

แผนภูมิแทงแสดงผลการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

29 กันยายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

29 กันยายน 2566 1 ครั้ง
Download

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

28 กันยายน 2566 1 ครั้ง
Download

หนังสือขอส่งแผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

26 กันยายน 2566 2 ครั้ง
Download


เปลี่ยนภาษา