ดาวน์โหลด


row Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุข)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองทรัพยากรธรรมชาติ)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองคลัง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 (กองการเจ้าหน้าที่)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุข)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองคลัง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (กองการเจ้าหน้าที่)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุข)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองคลัง)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (กองการเจ้าหน้าที่)

21 May 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุข)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

5 February 2024 3 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองคลัง)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (กองการเจ้าหน้าที่)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนมกราคม พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

5 February 2024 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองช่าง)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองคลัง)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองการศึกษาฯ)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

27 December 2023 1 Times
Download

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดิอนธันวาคม พ.ศ.2566 (กองสาธารณสุข)

27 December 2023 1 Times
Download


เปลี่ยนภาษา