คู่มือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่


รายการ Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset: FA)

10 กุมภาพันธ์ 2565 31 ครั้ง
Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)

10 กุมภาพันธ์ 2565 9 ครั้ง
Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP)

10 กุมภาพันธ์ 2565 38 ครั้ง
Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process :RP)

10 กุมภาพันธ์ 2565 13 ครั้ง
Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order :PO)

10 กุมภาพันธ์ 2565 29 ครั้ง
Download

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารงบประมาณ(Fund Managemrnt:FM)

10 กุมภาพันธ์ 2565 15 ครั้ง
Download


เปลี่ยนภาษา