หน้าที่รับผิดชอบ


รายการ Download

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

17 ตุลาคม 2566 49 ครั้ง
Download

คำสั่ง เรื่องแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ ปี 2565

30 พฤศจิกายน 2564 123 ครั้ง
Download

คำสั่ง เรื่องแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ ปี ๑๓๑๒/๒๕๖๔

1 กรกฏาคม 2564 46 ครั้ง
Download

คำสั่ง เรื่องแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ ปี 2563

14 มกราคม 2564 34 ครั้ง
Download

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

9 สิงหาคม 2562 21 ครั้ง
Download

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

9 สิงหาคม 2562 11 ครั้ง
Download

คำสั่งการแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบสำนักปลัด ปี 2562

7 สิงหาคม 2562 121 ครั้ง
Download

คำสั่งการแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบสำนักปลัด ปี 2561(2)

7 สิงหาคม 2562 33 ครั้ง
Download

คำสั่งการแบ่งหน้าที่งานในความรับผิดชอบสำนักปลัด ปี 2560(2)

7 สิงหาคม 2562 12 ครั้ง
Download

คำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดฯ ปี59

7 สิงหาคม 2562 33 ครั้ง
Download


เปลี่ยนภาษา