ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-bidding)

29 September 2023 63 Times By: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
Read statistics 63 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 80 User
  • Today 7,227 User
  • All visitor 4,518,172 User

เปลี่ยนภาษา