สถาบัน RILA ร่วมกับกองทุนพัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาหลักสูตรสำหรับ ผู้ประกอบการ ในระยองให้เป็นผู้นำกลยุทธ์ ทางธุรกิจ เติบโตสู่สากล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อบรม3 วัน(17-19 ก.พ.65)

22 กุมภาพันธ์ 2565 7270 ครั้ง Posted by: GRLpGpAG 1 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา